قایق!

گاهی وقتها دلم می‌خواهد که مثل همه بنویسم.
ساده و بی تکلف.
چیزی در مایه های شعر.
امروز هم از همان روزهاست.
برای همین این را نوشتم:

تا ساحل راهی نیست. می توانی برسی
کافیست افق نگاهت را با قطب وصال تنظیم کنی …
اما مراقب طوفان هم باش که قایقت را نشکند
بدون قطب نما شاید روزی به مقصد برسی …
اما بدون قایق هرگز!

  1. بدون دیدگاه

  1. بدون تراک بک